mySwecon Alla priser exkl. moms
Filtrera på:

KÖPVILLKOR SWECONS E-HANDELSBUTIK 

 

 

1.    ALLMÄN INFORMATION

 

1.1.    Dessa allmänna villkor för köp (”Köpvillkoren”) tillämpas när du som företagskund till Swecon Anläggningsmaskiner AB (”Swecon”/”Vi”/”Vår”/”Oss”) köper tillbehör och reservdelar (”Produkterna”) i Swecons e-handelsbutik (”Webbshopen”).

 

1.2.    Webbshopen tillhandahålls av Oss. Vi har organisationsnummer 556575-1137 och är registrerade på adressen Box 55, 631 02 Eskilstuna, Sverige. Swecon ingår i Lantmännenkoncernen och är en auktoriserad och rikstäckande återförsäljare av Volvo Construction Equipment AB:s (”Volvo CE”) anläggningsmaskiner och reservdelar i Sverige. 

 

1.3.    Vi vill att du läser Köpvillkoren noggrant innan du beställer Produkter från Oss. Genom att kryssa i rutan ”Jag accepterar Swecons köpvillkor” i kassan och skicka din beställning till Oss, bekräftar du att du är behörig att ingå ett bindande avtal med Swecon samt godkänner och samtycker till att vara bunden av dessa Köpvillkor. En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet. Övriga villkor som finns i Webbshopen, såsom Vår Integritetspolicy gäller också.

 

1.4.    Swecon förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra Köpvillkoren genom att lägga upp en ny version av dem i Webbshopen. En sådan ändring påverkar emellertid inte redan lagda och bekräftade beställningar.

 

 

2.    E-HANDELSSUPPORT OCH BESÖKSADRESSER

 

2.1.    Du är alltid välkommen att kontakta Vår e-handelssupport genom att maila oss på ehandel@swecon.com om Du har några frågor. 

 

2.2.    Besöksadresser och postadresser till Våra anläggningar hittar du på vår hemsida.

 

 

3.    SORTIMENT, PRODUKTINFORMATION OCH ANVÄNDNING

 

3.1.    Sortimentet som visas i Webbshopen kan skilja sig från sortimentet i Våra fysiska butiker. Vi reserverar oss för saldofel och lagerdifferenser, för slutförsäljning och eventuella typografiska fel i Webbshopen eller i våra annonser. Vi förbehåller oss även rätten att makulera felaktiga beställningar. 

 

3.2.    Fotografier och bilder på Produkter som förekommer i Webbshopen utgör endast illustrationer. Produkternas verkliga utseende, funktion och kvantitet kan avvika från dessa illustrationer. Vi förbehåller Oss rätten till konstruktionsändringar och förbättringar. Swecon kan inte hållas ansvarigt för information som lämnats av tredje man.

 

3.3.    Du ansvarar alltid för att använda Produkter som köpts i Webbshopen på rätt sätt. För att få korrekt vägledning ska vid var tid gällande instruktioner på Produkternas förpackningar och relevanta användarmanualer och produkthandböcker alltid läsas och följas. Du ansvarar också för att Produkterna används i enlighet med relevanta användarmanualer och produktionshandböcker till den maskin i vilken du avser att använda Produkten du köpt av Oss. Vi ansvarar endast för att Produkterna som du köpt i Webbshopen uppfyller av Oss lämnad specifikation och kvalitet och lämnar inga utfästelser vad avser Produktens lämplighet för visst ändamål. Observera att användning eller skötsel i strid med angivna instruktioner kan orsaka både personskador och sakskador.

 

 

4.    BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

 

4.1.    När Produkterna har valts läggs beställningen genom att gå vidare till kassan där du uppmanas att lämna viss kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, referens och annan information som kan behövas för den valda leverans- och betalningsmetoden. Kontrollera noga att den information som du uppgivit stämmer innan du godkänner och genomför beställningen. 

 

4.2.    Vi strävar efter att tillhandahålla alla beställda Produkter, men förbehåller oss rätten att inte godkänna din beställning om Produkterna t.ex. inte längre är tillgängliga eller har ersatts av annan produkt.

 

4.3.    Avtal om köp ingås först när Vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till ditt konto i mySwecon eller till den e-postadress som du har angivit. Spara orderbekräftelsen, den fungerar som ditt kvitto. 

 

4.4.    I mySwecon kan du spåra din order och se orderstatus för din beställning.

 

4.5.    Om du av någon anledning vill avbryta en lagd beställning, ber vi dig att snarast möjligt skicka ett email till ehandel@swecon.com så ska Vi försöka hjälpa dig. Vi arbetar med att skicka ut beställningar så snabbt Vi kan efter mottagen beställning, därför kan Vi inte garantera att en beställning går att avbryta eller ändra. Har beställningen redan lämnat Vårt lager kan Vi ta beställningen i retur enligt vad som framgår av avsnitt 7 nedan.

 

 

5.    LEVERANS

 

5.1.    Du kan välja att hämta de beställda Produkterna själv på någon av Våra anläggningar, eller få de levererade till anvisad adress. Produkterna levereras DAP (Incoterms 2020) med av Swecon anlitade transportörer. Vi levererar och administrerar endast beställningar inrikes, så den leveransadress du uppgivit måste vara i Sverige.

 

5.2.    Även om Vi strävar efter att leverera din beställning snarast möjligt och inom meddelande tidsramar, kan leveransen ibland ta längre tid på grund av händelser utanför vår kontroll, exempelvis på grund av transportförseningar eller förseningar i produktion hos leverantörer. Leveranstiderna kan även variera under året och skiljer sig mellan olika Produkter. Angivna leveransdatum är alltså endast uppskattningar från Vår sida och kan inte garanteras.

 

5.3.    När Produkterna är redo att hämtas eller levereras kommer du att få en notis om detta i ditt konto i mySwecon. 

 

5.4.    Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner du får i samband med din beställning. Om du inte tar emot eller hämtar din leverans i tid, förbehåller Vi oss rätten att debitera dig de kostnader som uppstår för Swecons hantering och frakt av ej mottagna eller uthämtade beställningar.

 

5.5.    När du tar emot din leverans åligger det dig att direkt undersöka paketet. Om du vid mottagandet skulle upptäcka att paketet blivit skadat under transporten vill Vi att du omgående anmäler detta till den Sweconanläggning där du hämtade paketet, eller till oss via email, ehandel@swecon.com.

 

5.6.    Om skada har uppstått får Produkten inte användas. Det är också viktigt att du sparar det yttre emballaget så att skadan ska kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

 

 

6.    PRISER OCH BETALNING

 

6.1.    Vid beställning gäller de priser som anges i Webbshopen vid tidpunkten för beställningen. Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms. Om inte annat uttryckligen framgår vid köpet inkluderar angivna priser inte eventuella tillkommande betalningssavgifter eller kostnad för frakt. Fraktkostnad baseras på beställningens vikt och volym och debiteras enligt Swecons vid var tid gällande fraktprislista.

 

6.2.    Prisjustering kan ske utan föregående avisering på grund av exempelvis valutakursförändringar, förändrade skatter eller avgifter eller prisändringar från leverantör. Vi reserverar oss för felaktiga prisangivelser. Vid uppenbart felaktigt prissatta produkter förbehåller sig Swecon rätten att annullera din order. 

 

6.3.    Betalning sker mot faktura som ställs ut i samband med att Produkterna skickas. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Särskilda avgifter för betalningspåminnelse och inkasso kan tillkomma.

 

6.4.    Den levererade Produkten förblir Swecons egendom till dess du fullgjort samtliga dina förpliktelser enligt köpeavtalet. 

 

 

7.    ÖPPET KÖP

 

7.1.    Om du av någon anledning ångrar ditt köp accepterar Vi att återköpa levererade Produkter. Vår återbetalning motsvarar fakturabeloppet för Produkten ifråga och inkluderar inte eventuell fraktkostnad eller andra tillkommande avgifter. Vi erbjuder bara öppet köp under förutsättning att i) Produkten ej skadats eller varit monterad, ii) förpackningen/plomberingen är felfri och obruten, och iii) att du returnerar Produkterna till Oss inom 14 dagar från fakturadatum på det sätt som anges i punkt 7.2 nedan.

 

7.2.    Om Du vill returnera en Produkt gör du detta enklast direkt hos din närmsta Sweconanläggning. Ta med Produkten i dess originalförpackning och se till att ha fakturakopia och orderbekräftelse tillgänglig. Om du istället vill skicka tillbaka Produkten till Oss ber Vi dig att först maila oss på ehandel@swecon.com så att Vi kan skicka en retursedel till dig. Produkt som levererats till dig får ej returneras utan att detta i förväg har godkänts av Swecon. Observera att om du skickar tillbaka Produkten till Oss står du alltid risken för returtransporten, du bekostar även själv returfraktkostnaden. Vi löser inte ut Produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. 

 

 

8.    RESERVDELSGARANTI

 

På vissa av Våra Produkter lämnar Vi, genom Volvo CE, upp till tre års reservdelsgaranti. Närmare information om vilka Produkter som omfattas av garanti och garantivillkoren hittar du här. Din orderbekräftelse eller kvitto vid betalning fungerar som garantibevis.

 

 

9.    REKLAMATION OCH ANSVAR FÖR FEL

 

9.1.    Vill Du göra gällande fel i en levererad Produkt som du köpt i Webbshopen ska du reklamera detta till Oss, antingen genom att besöka en av våra anläggningar eller genom att maila oss på ehandel@swecon.com. För att underlätta handläggningen av ditt ärende ber Vi dig uppge ordernummer, kontaktuppgifter, vilken Produkt det gäller, bilder och en kort beskrivning av felet. 

 

9.2.    Reklamation ska ske så snart felet upptäcktes och senast inom 14 dagar efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Om du inte reklamerar i tid förlorar du rätten att göra felet gällande.

 

9.3.    Om du reklamerar mot ett fel i en Produkt åtar Vi oss att avhjälpa felet om Vi inte kan visa att Produkten var avtalsenlig vid riskövergången. Vi avgör om den felaktiga Produkten ska repareras, bytas ut mot annan del eller återköpas. Om det visar sig att Produkten efter din reklamation inte är felaktig förbehåller Vi oss rätten att debitera en skälig avgift för genomförd felsökning och för kostnaden att returnera Produkten till dig.

 

9.4.    Utöver vad som anges ovan har Vi ingen skyldighet att utge skadestånd eller på annat sätt ersätta dig för kostnader som du kan ha åsamkats genom felet. Om inte annat följer av lag, ansvarar Vi inte för skada som köpta Produkter i Webbshopen orsakar person eller på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då Produkterna är i annan än i Vår besittning. Vi tar inte något ansvar för indirekta skador eller följdskador såsom produktionsbortfall, goodwillskador, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust som felet kan orsaka och inte heller för några skador eller anspråk till följd av icke avsedd användning eller hantering av Produkten, eller användning i kombination med apparater, produkter eller maskiner för vilka Produkten inte är avsedd, eller produkter Vi inte säljer. Begränsningarna i Vårt ansvar enligt denna bestämmelse gäller dock inte om Vi varit grovt vårdslösa. 

 

 

10.    KAMPANJER

 

Vi kan ibland erbjuda kampanjer eller vidta andra säljfrämjande åtgärder vad gäller Produkter som erbjuds i Webbshopen. Giltigheten av och villkoren som gäller för sådana erbjudanden kommer Vi att göra tillgängliga för dig vid tidpunkten för det aktuella erbjudandet ifråga.

 

 

11.    FORCE MAJEURE

 

11.1.    Skulle leverans förhindras eller försvåras till följd av extraordinära omständigheter som ligger utom Vår kontroll och som inte rimligen kunnat förutses eller övervinnas, kan Vi, utan skadeståndsskyldighet gentemot dig, förskjuta leveranstiden för del av eller hela leveransen eller frånträda köpeavtalet, förutsatt att Vi utan oskäligt dröjsmål underrättar dig att en sådan befrielsegrundande omständighet inträffat.

 

11.2.    Till extraordinära omständigheter räknas bland annat naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter. 

 

 

12.    INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

12.1.    Vi vill att du som kund ska kunna känna dig trygg med att Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och respekt när du handlar i Webbshopen. Vi värdesätter skyddet av personuppgifter, och all personuppgiftsbehandling som Vi gör sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

12.2.    Swecon är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Oss inom ramen för din kundrelation med Oss. I den mån du som kund är enskild näringsidkare är Swecon skyldigt enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att informera om den personuppgiftsbehandling som sker enligt dessa Köpvillkor. Om du som kund är ett företag med anställda i, ansvarar du själv för att ge de anställda sådan information.


12.3.    Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att i) administrera vårt köpeavtal med dig, inklusive hantering av leveranser, reklamationer och garantier, ii) kommunicera med dig och marknadsföra produkter/tjänster som Swecon, Lantmännen eller någon av våra bolag/samarbetspartners tillhandahåller, iii) administrera våra eftermarknadstjänster som en del av vårt avtal, och iv) utvärdera Våra produkter/tjänster genom t.ex. kundundersökningar.

 

12.4.    Exempel på uppgifter vi samlar in inkluderar i) ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer i det fall du har en enskild firma, ii) din kundprofil (d.v.s. kundnummer, inköpshistorik o.s.v.) och bank-/betalningsinformation.

 

12.5.    Du kan läsa mer om dina rättigheter och Vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. vilka Vi kan komma att dela uppgifterna med och hur länge uppgifterna sparas, i Vår Integritetspolicy. Den senaste versionen hittar du alltid på vår hemsida.

 

12.6.    Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombud@lantmannen.com. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med GDPR.

 

 

13.    TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

 

13.1.    Köpeavtalet regleras av svensk lag. Tvister som uppstår i anledning härav ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (”SCC”). Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och ske på svenska.

 

13.2.    Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

 

13.3.    Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje man utan den andra partens skriftliga samtycke. Om avtalet mellan dig och Swecon överlåts till tredje man ska sådan tredje man automatisk vara bunden av denna skiljeklausul.


Senast ändrade 2023-08-31